П`ятниця, 07.05.2021, 06:53
Кам'янець - Подільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Чат =)
200

Планування виховної роботи на 2015-2016 н.р.

Виховна діяльність школи спрямована на реалізацію «Конвенції ООН про права дитини»,  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства”,“ Про молодіжні та дитячі громадські організації”, ”Про волонтерський рух”, «Концепції виховання дітей та молоді», «Національної доктрини розвитку освіти», «Декларації прав дитини»,  «Концепції громадянського виховання», Концепції національно-патріотичного виховання , Концепції екологічного виховання, Концепції превентивного виховання дітей і молоді, Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки, Концепції військово-патріотичного виховання, Комплексної програми художньо-естетичного  виховання,  Програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, Програми “Пізнай свою країну”,  Державної програми  інформування громадськості з питань європейської інтеграції України, Державної  цільової соціальної  програми “Молодь України” та інших нормативно – правових актів, документів  Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Педагогічний колектив вбачає, що необхідно виховати свідомого громадянина, гуманіста і патріота України. Головна увага приділяється національно-патріотичному вихованню, формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, правових норм естетичних  смаків,  духовного багатства, здоров’язберігаючих компетенцій. Форми і методи виховної роботи визначаються на діагностичній основі. З метою підвищення ефективності науково-методичного забезпечення виховної  діяльності педагогічних колективів, вивчення і аналізу рівня вихованості учнів у поточному навчальному році виховна робота буде спрямована на виконання таких завдань:

 •  формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 • виховання духовної культури особистості;
 • виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
 • збагачення народних традицій, звичаїв;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;
 • створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;
 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання,створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 • підпорядкування змісту, формі методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;
 • створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;
 • зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям;
 • організація педагогічно доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через  учнівське самоврядування;
 • доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Головним завданням виховної роботи в школі у 2015-2016 навчальному році є створення відповідних умов для формування та розвитку високоінтелектуальної особистості  з громадянською позицією, яка готова до конкретного  обрання свого місця в житті. Для реалізації цього завдання були розроблені план виховної роботи навчального закладу та проекти, які охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, громадянське, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та які включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, колективні творчі справи, заходи, конкурси, участь у міських заходах щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін. Відповідно до науково-теоретичних засад та нормативно-правових документів колектив працював над забезпеченням всебічного розвитку дитини як особистості, як найвищої цінності суспільства, вихованням високих моральних якостей майбутніх громадян, збагаченням як інтелектуального та культурного потенціалу особистостей учнів, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях і духовності; оволодіння цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями,  розвиток її фізичного і психічного здоров’я, підготовка до життя у цивілізованому та культурному просторі

У навчальному році виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства ”, «Концепцію виховання дітей та молоді ”, «Концепцію громадянського виховання”, «Національну доктрину розвитку освіти ”, «Конвенцію про права дитини ”,  «Декларацію прав дитини ”  та інших нормативно – правових актів, документів  Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Педагогічний колектив школи працював  над загальноміською проблемою  «Компетентнісно спрямована освіта  як соціокультурна умова  розвитку  особистості». Головна увага приділялась національно-патріотичному вихованню, формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, правових норм естетичних  смаків, духовного багатства. Форми і методи виховної роботи визначались на діагностичній основі і були різноманітними. Педагогічний колектив вбачає, що необхідно виховати свідомого громадянина, гуманіста і патріота України. Проблеми виховання таких якостей неодноразово розглядалися на засіданнях методичного об’єднання класних керівників. Особлива увага приділялася у визначенні методики роботи з батьками, адже  дуже багато залежить від виховання дитини  в сім’ї. Для реалізації виховної проблеми проводилися різноманітні виховні заходи, ранки, свята, цікаві бесіди, тематичні виховні години. Особливо урочисто проходили у школі заходи, присвячені державним святам,  відбувалися різні конкурси, концерти, зустрічі з ветеранами. Активну участь приймають учні школи у волонтерському русі. В школі ведеться чіткий контроль за відвідуванням та дисципліною учнів. Зменшилась кількість дітей,  що мали пропуски уроків без поважних причин. Особливою увагою оточені діти  з неблагонадійних сімей. Тісно співпрацює школа із службами сім’ї та молоді. Слід відзначити активну роботу штабу профілактики підліткової злочинності, бездоглядності,  правопорушень.

  З метою підвищення ефективності науково-методичного забезпечення виховної  діяльності педагогічних колективів, вивчення і аналізу рівня вихованості учнів у поточному навчальному році виховна робота буде спрямована на виконання таких завдань:

1.Забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання ( через удосконалення сучасного уроку, організацію позакласної роботи з навчальних предметів, пропаганду організації самоосвіти та самовиховання серед учнів, створення оптимальних умов для розвитку здібностей учнів, вияву творчого мислення, потреб і вмінь самовдосконалюватись (особистісно зорієнтоване навчання, робота з обдарованими, умови для навчання),  та виховання (через систему превентивного виховання, формування в учнів громадянської позиції, українського менталітету, тощо).

2.Формування в учнів патріотичних почуттів, гордості за нашу державу, забезпечення усвідомлення дітьми своєї естетичної спільності, виховання в них національної гідності.

3.Громадянське виховання, прищеплення учням поваги до загальнолюдських норм гуманістичної моралі.

4.Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.

5.Розвиток естетичних смаків, творчих здібностей учнів.

6.Робота в мікрорайоні школи (спільні заходи виховного характеру з усіма громадськими організаціями, установами, закладами, що функціонують на території мікрорайону школи);

7.Спортивно-масова, туристсько-краєзнавча робота;

8. Формування правових знань та правової культури;

9.Створити програмно-методичні комплекси реалізації завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» щодо підвищення рівня вихованості учнів;

10.Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально – виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

11. Реалізовувати програму  юридичного, правового всеобучу батьків у частині правового захисту дитини від будь-яких форм насилля;

12. Забезпечити поширення та презентацію кращого досвіду роботи класних керівників з питань патріотичного виховання, формування морально-духовних якостей дитини.

Основними формами виховної роботи в школі є:

1. Інформаційно-масові   (дискусії,   диспути,   конференції,"філософський стіл",  "відкрита кафедра", інтелектуальні аукціони,ринги,  вечори,  подорожі  до  джерел  рідної  культури,  історії, держави і права, "жива газета", створення книг).

2. Діяльнісно-практичні  групові  (творчі  групи,   осередки, екскурсії,   свята,  театр-експромт,  ігри-драматизації,  ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади).

3. Інтегративні (шкільні клуби,  КВК,  фестивалі,  асамблеї з проблем традицій, культури, політики і права, гуртки).

4. Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування).

5. Індивідуальні   (доручення,   творчі   завдання,    звіти, індивідуальна робота тощо).

6. Наочні (шкільні музеї,  кімнати і зали,  галереї, виставки  дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди).

Пріоритетними напрямками діяльності педколективу школи є:  стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; перехід від "педагогіки заходів" до педагогіки формування особистісних рис і якостей; інтеграція виховних впливів освітнього середовища школи; запровадження дієвої системи впливу щодо дотримання учнями Статуту школи;  формування естетичної культури мислення та культури почуттів засобами художніх  образів різних видів мистецтв; формування активної життєвої позиції щодо збереження природи, закріплення навичок  екологічного партнерства; розширення сфери  діяльності органів  учнівського самоврядування. Науково-методична  діяльність була спрямована на технологічну адаптацію теоретико-методологічних засад виховання, Концепції художньо-естетичного виховання учнів, Концепції формування позитивної мотивації дітей на здоровий спосіб життя, Концепції превентивного виховання, Концепцій військово-патріотичного та громадянського виховання, концептуальних засад формування духовності

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Погода Кам-Под...
Архів записів
Copyright MyCorp © 2021Зробити безкоштовний сайт з uCoz