Вівторок, 29.09.2020, 18:34
Кам'янець - Подільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Чат =)
200

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства освіти  України 03.05.1999  N 127 

      (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

                                      від 02.07.2009 N 616 ( z0687-09 )

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

                                      30 грудня 1999 р. за N 922/4215

 

ПОЛОЖЕННЯ

про психологічну службу системи освіти України

I. Загальні положення

     1.1. Психологічна  служба  в  системі  освіти - це сукупність закладів,  установ,  підрозділів  і  посад,  що  складають   єдину систему,   основу  якої  становлять  фахівці  у  сфері  практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги,  методисти,  директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби.

     Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та  підвищення  ефективності  педагогічного  процесу, захист психічного  здоров'я  і соціального благополуччя усіх його учасників:  вихованців,   учнів,   студентів,   педагогічних    і науково-педагогічних працівників.

     Соціально-педагогічний патронаж   спрямований   на    надання соціально-педагогічної  допомоги  соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів і студентів з  метою  подолання  ними  життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

     1.2. Психологічна  служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку вихованців,  учнів  і  студентів, мотивів   їх   поведінки   і  діяльності  з  урахуванням  вікових, інтелектуальних,  фізичних,  статевих  та   інших   індивідуальних особливостей,  створення  умов  для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

     1.3. Психологічна  служба  у   своїй   діяльності   керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про загальну  середню  освіту"  (  651-14  ),  "Про професійно-технічну освіту"  (  103/98-ВР  ),  "Про  вищу  освіту" ( 2984-14 ),  "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), "Про дошкільну освіту"  (  2628-14  ),  іншими нормативноправовими актами та цим Положенням.

     1.4. Діяльність психологічної служби в системі освіти України забезпечується  практичними  психологами,  соціальними педагогами, методистами  та  директорами  (завідувачами)  навчально-методичних кабінетів  (центрів).  За  своїм статусом працівники психологічної служби  належать  до  педагогічних  працівників  і  відповідно  до чинного  законодавства  користуються  всіма  правами і гарантіями, передбаченими для них.

     1.5. Психологічна  служба  співпрацює  з   органами   охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту,  внутрішніх справ,  іншими органами  виконавчої  влади,  а також громадськими організаціями.

     1.6. Це    Положення   визначає   основні   завдання,   зміст діяльності,  структуру,  управління і  фінансування  психологічної служби системи освіти України в цілому.

     1.7. Посади  практичних  психологів  і  соціальних  педагогів вводяться в штатні розписи навчальних закладів і установ освіти за умови  наявності  спеціалістів  з  фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом  витрат  відповідно  до  нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, згідно з додатком.

II. Основні завдання психологічної служби

     2.1. Основні завдання  психологічної  служби  системи  освіти України полягають у: сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів,

студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитк; забезпеченні індивідуального   підходу  до  кожного  учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;профілактиці і  корекції  відхилень  в   інтелектуальному   і психофізичному розвитку вихованців, учнів, студентів.

     2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:

діагностика -  психологічне  обстеження  вихованців,   учнів, студентів,  їхніх  груп  та  колективів,  моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку вихованців,  учнів, студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою  усунення  відхилень  у  психофізичному  та інтелектуальному розвитку і поведінці,  схильності до залежностей та правопорушень, подолання  різних форм девіантної поведінки,  формування соціально корисної життєвої перспективи;

     реабілітація -    надання   психолого-педагогічної   допомоги вихованцям,  учням, студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали  від  соціальних,  техногенних,  природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби,  стреси,  переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

профілактика -    своєчасне    попередження    відхилень    у психофізичному     розвитку     та     становленні    особистості, міжособистісних стосунках,  запобігання  конфліктним  ситуаціям  у навчально-виховному процесі;

     прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи та  особистості  у  різних умовах,  проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку вихованців,  учнів, студентів і складання на цій основі життєвих планів,  визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

     2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на

трьох рівнях:

     науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і   формування  особистості  вихованця,  учня,  студента  з  метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань;

     прикладному, на   якому    здійснює    соціально-психологічне забезпечення  процесу  навчання  і  виховання,  включаючи розробку навчальних   програм,   підручників,   професійну   підготовку   і підвищення кваліфікації фахівців;

     практичному, на   якому   забезпечує   безпосередню    роботу практичних психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.

     2.4. Діяльність  психологічної  служби  включає  такі основні

напрями:

     консультативно-методична допомога        всім       учасникам навчально-виховного  процесу  з  питань  навчання,   виховання   і розвитку вихованців, учнів, студентів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

     просвітницько-пропагандистська робота       з      підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім'ї;

     превентивне виховання  (через засоби масової інформації,  під час навчальної діяльності  в  рамках  навчальних  програм  або  як окремого предмета),  метою якого є формування у вихованців, учнів, студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я;  профілактика  алкоголізму,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції і злочинності.

III. Структура та управління психологічною службою

     3.1. Психологічна служба в системі освіти України складається з таких основних ланок:

     Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;

     Навчально-методичного кабінету    (центру)    в    Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних  (міських)   навчально-методичних   кабінетів   (центрів) психологічної   служби  системи  освіти  або  методистів  районних (міських)  методичних  кабінетів  управлінь  (відділів)  освіти  з психологічної служби;

     підрозділів психологічної служби у вищих навчальних  закладах III-IV рівнів акредитації;

     практичних психологів  і  соціальних   педагогів   навчальних  закладів усіх типів.

     3.2. Науково-методичне   керівництво   психологічною  службою системи  освіти  здійснює  Український  науково-методичний   центр практичної  психології  і соціальної роботи,  який діє на підставі статуту.

     3.3. Навчально-методичний  кабінет   (центр)   в   Автономній Республіці  Крим,  обласні,  Київський  і  Севастопольський міські навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти    створюються   місцевими   органами   виконавчої   влади, підпорядковуються засновнику з усіх питань діяльності, а у частині науково-методичного        забезпечення     -       Українському науково-методичному  центру  практичної  психології  і соціальної роботи.

     Навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній  Республіці Крим,     обласні,    Київський    і    Севастопольський    міські навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти  можуть  створюватися  як  структурні  підрозділи  закладів післядипломної педагогічної освіти або при Міністерстві  освіти  і науки  Автономної  Республіки Крим,  Головному управлінню освіти і науки  Київської  міської  державної  адміністрації,   управліннях освіти  і  науки  обласних  та  Севастопольської міських державних адміністрацій, або як юридичні особи.

     Навчально-методичний кабінет  (центр) в Автономній Республіці Крим,    обласні,    Київський    і    Севастопольський     міські навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти   створюються,   реорганізуються   або   ліквідуються    за погодженням  з  Українським  науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи.

     3.4. Районні (міські) навчально-методичні  кабінети  (центри) психологічної служби системи освіти створюються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

     Районні (міські)    навчально-методичні   кабінети   (центри) психологічної  служби  системи  освіти  можуть  функціонувати   як структурні  підрозділи  районних  (міських)  методичних  кабінетів (центрів) або як юридичні особи.

     За неможливості      створення      районного      (міського) навчально-методичного  кабінету  (центру)   психологічної   служби системи   освіти   до   штатного   розпису   районного  (міського) методичного  кабінету  (центру)  вводиться  посада   методиста   з психологічної служби.

     Районний (міський)   навчально-методичний   кабінет   (центр) психологічної служби системи освіти підпорядковується засновнику з усіх  питань   діяльності,   а   в   частині   науково-методичного забезпечення      діяльності      психологічної      служби      - навчально-методичному кабінету (центру)  в  Автономній  Республіці Крим,    обласним,    Київському   і   Севастопольському   міським навчально-методичним  кабінетам  (центрам)  психологічної   служби системи освіти.

     3.5. Атестація  працівників психологічної служби - практичних психологів,  соціальних  педагогів,  методистів  з   психологічної служби,  директорів  (завідувачів)  навчально-методичних кабінетів (центрів)  психологічної  служби   системи   освіти   здійснюється відповідно до чинного законодавства.

     3.6. Структура   та   штатний   розпис  навчально-методичного кабінету  (центру)  в  Автономній   Республіці   Крим,   обласних, Київського   і   Севастопольського   міських,  районних  (міських) навчально-методичних  кабінетів  (центрів)  психологічної   служби системи  освіти  визначаються  місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно  до  встановлених нормативів.

     3.7. Навчально-методичний   кабінет   (центр)   в  Автономній Республіці Крим,  обласні,  Київський і  Севастопольський  міські, районні    (міські)    навчально-методичні    кабінети    (центри) психологічної служби системи  освіти  здійснюють  свою  діяльність відповідно  до  статуту  (якщо  вони  є  юридичними  особами)  або положення (якщо вони є структурними підрозділами).

     3.8. Призначення на посаду та звільнення з  посади  директора (завідувача)  навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим,  обласних, Київського і Севастопольського міських навчально-методичних   кабінетів  (центрів)  психологічної  служби системи  освіти  здійснюються   засновником   за   погодженням   з Українським  науково-методичним  центром  практичної  психології і соціальної роботи.

     Призначення на   посаду  та  звільнення  з  посади  директора (завідувача) районного (міського)  навчально-методичного  кабінету (центру)   психологічної   служби   системи  освіти,  методиста  з психологічної служби  районного  (міського)  методичного  кабінету здійснюються  засновником  за  погодженням  з навчально-методичним кабінетом  (центром)  в  Автономній  Республіці  Крим,   обласним, Київським, Севастопольським міським навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти.

     Призначення на  посаду  та  звільнення  з  посади практичного психолога і соціального педагога закладу  освіти  здійснюються  за погодженням  з  районним  (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти або з  методистом  з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету.

     3.9. Структура  та штатний розпис психологічної служби вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації  визначаються  вищим навчальним  закладом  та  фінансуються  за  рахунок власних коштів цього навчального закладу.

     Психологічна служба  вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації  підпорядковується  керівнику  або   одному   з   його заступників,   а  у  частині  науково-методичного  забезпечення  - Українському науково-методичному центру  практичної  психології  і соціальної роботи.

 

IV. Зміст діяльності психологічної служби

 

     4.1. Український    науково-методичний    центр    практичної психології   і   соціальної   роботи   є   головною   організацією психологічної   служби   системи  освіти  України,  який  здійснює організаційні, координаційні танауково-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної педагогіки.

    До повноважень   Українського   науково-методичного    центру практичної психології і соціальної роботи належать:

науково-методичне забезпечення психологічної  служби  системи освіти України;

     здійснення психометричного нагляду,  забезпечення  діяльності психометричної    комісії,   організація   соціально-психологічної експертизи методів, методик, новацій у галузі освіти;

     розробка методичних  вимог до змісту діяльності психологічної служби,  координація науково-прикладних досліджень  та  методичних розробок;

     координація та   науково-методичне   керівництво   діяльністю навчально-методичного  кабінету  (центру)  в Автономній Республіці Крим,  обласних,  Київського і Севастопольського міських, районних (міських)  навчально-методичних  кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти або методистів районних (міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти з психологічної служби.

 

     4.2. Навчально-методичні   кабінети   (центри),  методисти  є основними організаційно-методичними ланками  психологічної  служби системи  освіти,  які здійснюють організаційні,  координувальні та навчально-методичні  функції  у  галузі  практичної  психології  і соціальної педагогіки.

     Навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній  Республіці Крим,   обласні,  Київський  і  Севастопольський  міські,  районні (міські)  навчально-методичні  кабінети   (центри)   психологічної служби  системи  освіти,  методисти  районних (міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти з психологічної служби:

    забезпечують діяльність психологічної служби освіти регіону;

    надають методичну,    інформаційну    підтримку    практичним психологам, соціальним педагогам;

     беруть участь   в   організації    підвищення    кваліфікації спеціалістів  психологічної  служби,  їх атестації та професійного зростання, кадровому забезпеченні психологічної служби;

     організовують діяльність   методичних   об'єднань  практичних психологів і соціальних педагогів;

     координують науково-дослідні,    практичні   дослідження   за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;

     беруть участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої політики в регіоні;

     впроваджують досягнення  психологічної  науки  та  передового досвіду.

     Навчально-методичні кабінети  (центри)  психологічної  служби системи  освіти,  методисти  організовують  діяльність  "Телефонів довіри",   кабінетів   корекції   кризових  станів,  психологічних (сімейних)  консультацій,  профільних   консультаційних   пунктів, реабілітаційних центрів залежно від соціально-психологічних потреб регіону.

 

     4.3. Практичний психолог навчального закладу:

     бере участь   у   здійсненні   освітньої,   виховної  роботи, спрямованої на забезпечення  всебічного  індивідуального  розвитку вихованців,   учнів,   студентів,   збереження   їх   повноцінного психічного здоров'я;

     проводить психолого-педагогічну     діагностику    готовності вихованця,  учня,  студента до навчання та сприяє їх адаптації  до нових   умов   навчально-виховного  процесу,  допомагає  у  виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;

     розробляє та   впроваджує  розвивальні,  корекційні  програми навчально-виховної  діяльності   з   урахуванням   індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів, студентів;     сприяє вибору учнями і студентами професій з  урахуванням  їх ціннісних орієнтацій,  здібностей,  життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;  здійснює  превентивне  виховання, профілактику   злочинності,   алкоголізму   і   наркоманії,  інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;

     проводить психологічну  діагностику  і  психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки вихованців, учнів, студентів;

     формує психологічну  культуру вихованців,  учнів,  студентів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології,    її   практичного    використання   в   організації навчально-виховного процесу.

 

     4.4. Соціальний педагог навчального закладу:

     вивчає та    оцінює   особливості   діяльності   і   розвитку вихованців,  учнів і студентів,  мікроколективу (класу чи  групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських   організацій;    досліджує    спрямованість    впливу мікросередовища,   особливостей   сім'ї  та  сімейного  виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на вихованців, учнів і студентів;

     прогнозує на  основі  спостережень  та  досліджень  посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості вихованця, учня, студента чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

     дає рекомендації вихованцям,  учням,  студентам,  батькам або особам,  які їх замінюють,  вчителям, викладачам та іншим особам з питань   соціальної  педагогіки;  надає  необхідну  консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим  і  молодіжним  громадським організаціям,   вихованцям,   учням,   студентам,  які  потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

     сприяє захисту    прав   вихованців,   учнів   і   студентів, представляє  їхні  інтереси  у   службі   у   справах   дітей,   у правоохоронних та судових органах;

     бере участь у формуванні навичок дотримання  норм  та  правил поведінки,  ведення  здорового способу життя,  сприяє попередженню негативних явищ серед вихованців, учнів, студентів;

     надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб     вихованців,     учнів     і     студентів;     здійснює соціально-педагогічний   супровід   навчально-виховного   процесу, соціально-педагогічний патронаж  соціально  незахищених  категорій вихованців,  учнів і студентів;  сприяє соціальному і професійному визначенню особистості,  дбає  про  професійне  самовизначення  та соціальну адаптацію молоді.

 

     4.5. Працівник психологічної служби повинен:

     керуватися етичним кодексом психолога;

     дотримуватися педагогічної     етики,    поважати    гідність вихованців,  учнів,  студентів,  захищати їх  від  будь-яких  форм фізичного або психічного насильства;

     будувати свою діяльність на основі доброзичливості,  довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

     пропагувати здоровий   спосіб   життя,   підвищувати   рівень психологічних  знань  педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;

     зберігати професійну   таємницю,  не  поширювати  відомостей, отриманих в процесі діагностики або корекційної  роботи,  якщо  це може завдати шкоди вихованцеві, учню, студенту чи їх оточенню;

     постійно підвищувати свій професійний рівень;

     знати програмно-методичні  матеріали і документи щодо обсягу, рівня  знань,  розвитку  вихованців,  учнів,   студентів,   вимоги державних  стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні     напрями     і     перспективи     розвитку     освіти, психолого-педагогічної науки.

 

     4.6. Тривалість   робочого  тижня  практичного  психолога  та соціального  педагога   визначається   чинним   законодавством   з урахуванням типу навчального закладу.

 

 Директор Українського НМЦ практичної психології

і  соціальної роботи                                                                                        І.І.Цушко

 

 

 

 

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Погода Кам-Под...
Архів записів
Copyright MyCorp © 2020Зробити безкоштовний сайт з uCoz